Dəli kimi işləmək


Hər bir xalqın məişətinin,tarixinin və mədəniyyətinin ayrılmaz parçalarından biri də simvolikadır.

Koroğlu yeganə qəhrəmandır ki, obraz kimi bütövdür, yəni müsbət cəhətləri ilə yanaşı, mənfi cəhətləri də dastanda yer alıb.Özü özünün tənqidçisidir, xalq onu da ideallaşdırıb özündən uzaqlaşdırmayıb, bütün mənfi-müsbət keyfiyyətləri ilə nəsildən-nəsilə ötürüb canlılığına xələl gətirməyib. Onun ölməzliyi də hələ də xalqın dilində yox, xalqın arasında, içində yaşamasındadır.Koroğlu həm də ona görə çox sevilib ki, çörəkverən bir insan olub.Hər halda asan məsələ deyil, yeddimin yeddi yüz yetmiş yeddi dəlini ətrafına toplamaq

 Tarix: 13.09.2019

2203