Meşələr yanır- animasiya


Düşünürәm ki, insanlıq meşәlәrә "yaşıl ciyәrimiz" demәklә böyük bir yanlışa yol verib. Deyәrdim ki, bәdәnimizin әn önәmsәnmәyәn orqanları elә ciyәrlәrdir.

Çәkdiyimiz siqaretlәrlә, içdiyimiz içkilәrlә öz bәdәnimizin içindә olan qara ciyәrlәrimizә, ağ ciyәrlәrimizә bu münasibәti göstәrәn bizlәr, sırf müәllimlәrimiz adlandırdığı kimi deyәrsәk, "yaşıl ciyәrlәrimiz"ә nәlәr etmәz tәsәvvür etmәk istәmirәm... ki, edirik dә. Baxın! Azәrbaycanda, Türkiyәdә, Gürcüstanda, Avropada, Asiyada, Afrikada, Amerikada... hәr yerdә yanğın, hәr yerdә meşәlәrTarix: 02.09.2019

1108