Bitməyən su problemi - animasiya


Bәlkә dә, ciddi bir meqapolisә kifayәt edәcәk qәdәr kanal çәkilib ölkәnin hәr yerindәn paytaxtımıza. Bütün İsrail dövlәtinin hәm tәsәrrüfat, hәm mәişәt hәyatını tәmin etdiyi gölә bәrabәr Ceyranbatan su anbarımız da var hәmçinin. Ancaq hәlә dә Bakının bir çox bölgәlәrinә su fasilәylә, hәtta saatla verilir.Tarix: 23.07.2019

886