Əli qana batanlar


Tәbriklәr, cәmiyyәtimiz! Tәbriklәr, övlad yetişdirәn valideynlәr! Elinanı sıxışdırıb intihara gәtirәn mәktәblilәrin ailәlәrinә sәslәnirik.

Tәrbiyәlәndirdiyiniz uşaqlarınızın әli indidәn qana batdı artıq. Bu işdә әmәyi keçәn hәr kәsi tәbrik edirik! Tibb işçilәrini, mәktәb rәhbәrliyini vә müәllimlәri. "Nә deyәrlәr"inizi, "camaat nә deyәrlәr"i - hәr birini öpüb bağrımıza basırıq...Tarix: 11.04.2019

1286